Το Νέον Κράτος και το μέλλον Αστικόν Δίκαιον

Titel Το Νέον Κράτος και το μέλλον Αστικόν Δίκαιον
Autor*in Φράγκος, Ιωάννης Δ.
Publikation Το Νέον Κράτος
Band 2
Datum 1938
Seiten 307-310
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung