Θεοφανώ = Theophano: The Byzantine Empress of Germany Ambassadress of Byzantine Culture to the West. Η Βυζαντινή αυτοκράτειρα της Γερμανίας πρέσβειρα του βυζαντινού πολιτισμού στη Δύση

Titel Θεοφανώ = Theophano: The Byzantine Empress of Germany Ambassadress of Byzantine Culture to the West. Η Βυζαντινή αυτοκράτειρα της Γερμανίας πρέσβειρα του βυζαντινού πολιτισμού στη Δύση
Autor*in Παναγοπούλου, Αγγελική
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Σταμούλης
Datum 2008
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung