Ελληνική Φαρμακοποιΐα κατά Βασιλικήν Διαταγήν και κατ' έγκρισιν του Β. Ιατρικού Συμβουλίου εκδοθείσα, συνταχθείσα δε παρά Ιωάννου Βούρου Ιατρού [...] Ξαυερίου Λανδερέρου Β. Φαρμακοποιού [...] Ιωσήφ Σαρτορίου Αυλικού Φαρμακοποιού

Titel Ελληνική Φαρμακοποιΐα κατά Βασιλικήν Διαταγήν και κατ' έγκρισιν του Β. Ιατρικού Συμβουλίου εκδοθείσα, συνταχθείσα δε παρά Ιωάννου Βούρου Ιατρού [...] Ξαυερίου Λανδερέρου Β. Φαρμακοποιού [...] Ιωσήφ Σαρτορίου Αυλικού Φαρμακοποιού
Autor*in Λάνδερερ, Ξαυέριος
Autor*in Βούρος, Ιωάννης
Autor*in Σαρτόριος, Ιωσήφ
Ort Εν Αθήναις
Verlag Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας
Datum 1837
Quelle Veloudis 1983, S. 202
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung