Αναπαραστάσεις του πολέμου

Titel Αναπαραστάσεις του πολέμου
Herausgeber*in Τομαή, Φωτεινή
Ort Αθήνα
Verlag Παπαζήσης
Datum 2006
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung