Χέγκελ: ιστορία και διαλεκτική, 14ο διεθνές συνέδριο για τον Χέγκελ

Titel Χέγκελ: ιστορία και διαλεκτική, 14ο διεθνές συνέδριο για τον Χέγκελ
Herausgeber*in Πάνου, Σ.
Ort Αθήνα
Verlag Γρηγόρης
Datum 1982
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung