Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Θέατρα Γερμανίας - Θέατρα Αθηνών - Χρονικά

Titel Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Θέατρα Γερμανίας - Θέατρα Αθηνών - Χρονικά
Autor*in Ανδρεάδης, Οδυσσεύς
Publikation Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις
Band 2
Ausgabe 45
Datum 1893
Seiten 895-896
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung