Σύντομος Γραμματική της Γερμανικής Γλώσσης δια τους Αρχαρίους. Συντεθείσα υπό Κ. Ε. Β. Μυννιχίου της Φιλοσοφίας Δόκτωρος εκ Βιττενβέργης εν Σαξωνία και Κ. Ι. Ελαιώνος, Θετταλού

Titel Σύντομος Γραμματική της Γερμανικής Γλώσσης δια τους Αρχαρίους. Συντεθείσα υπό Κ. Ε. Β. Μυννιχίου της Φιλοσοφίας Δόκτωρος εκ Βιττενβέργης εν Σαξωνία και Κ. Ι. Ελαιώνος, Θετταλού
Autor*in Münnich, K. E.
Autor*in Ελαιών, K. I.
Ort Εν Βιέννη
Verlag Εν τη Τυπογραφία Ιωάννου Σνείρερ
Datum 1817
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung