Μαρία Στούαρτ (Βασιλικόν Θέατρον Αθηνών)

Titel Μαρία Στούαρτ (Βασιλικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Καρέλλη, Ζωή
Publikation Νέα Πορεία
Ausgabe 11-12
Datum 1956
Seiten 469-470
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung