Περίληψις της Γυμναστικής. Συνερανισθείσα μεν παρά του Γεωργίου Θ. Παγώντος, γυμναστού εν τω Β. Διδασκαλείω, και εκδοθείσα προς χρήσιν των δημοδιδασκάλων

Titel Περίληψις της Γυμναστικής. Συνερανισθείσα μεν παρά του Γεωργίου Θ. Παγώντος, γυμναστού εν τω Β. Διδασκαλείω, και εκδοθείσα προς χρήσιν των δημοδιδασκάλων
Herausgeber*in Πάγων, Γεώργιος Θ.
Ort Εν Αθήναις
Verlag Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας
Datum 1837
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung