Η δια της φυσικής ανάπτυξις της μεταφυσικής του Leibniz

Titel Η δια της φυσικής ανάπτυξις της μεταφυσικής του Leibniz
Autor*in Γιερός, Χαράλαμπος
Ort Αθήναι
Verlag Πυρσός
Datum 1940
Weiteres Πραγματεία σχετικά με το Leibniz
Quelle Veloudis 1983, S. 383-384
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung