Νέοι διάλογοι γερμανο-ελληνο-γαλλικοί προς χρήσιν των ταξιδευόντων και των θελόντων να μάθωσι τας γλώσσας ταύτας υπό Μιχαήλ Δέφνερ

Wissensbasis

Michael Deffner
Titel Νέοι διάλογοι γερμανο-ελληνο-γαλλικοί προς χρήσιν των ταξιδευόντων και των θελόντων να μάθωσι τας γλώσσας ταύτας υπό Μιχαήλ Δέφνερ
Autor*in Deffner, Michael
Ort Αθήνα
Verlag Ανδρέας Κορομηλάς
Datum 1873
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung