Η Σετσεσσιόν σκηνή, Η παράστασις της "Γιοκόνδας" στη Σετσεσσιόν σκηνή

Titel Η Σετσεσσιόν σκηνή, Η παράστασις της "Γιοκόνδας" στη Σετσεσσιόν σκηνή
Autor*in Καμπύσης, Γιάννης
Publikation Το Περιοδικόν μας
Band 1
Datum 1900
Seiten 130-131
Weiteres Έκθεση σχετικά με το στάδιο απόσχισης στο Βερολίνο (Veloudis 1983, S. 356)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung