Αληθής ευδαιμονία, ήτοι βάσις πάσης θρησκείας΄ συντεθείσα υπό Αθανασίου Πέτρου Ψαλίδα του εξ Ιωαννίνων εις την απλήν διάλεκτον και υπό του αυτού εις την λατινικήν μεταφρασθείσα

Titel Αληθής ευδαιμονία, ήτοι βάσις πάσης θρησκείας΄ συντεθείσα υπό Αθανασίου Πέτρου Ψαλίδα του εξ Ιωαννίνων εις την απλήν διάλεκτον και υπό του αυτού εις την λατινικήν μεταφρασθείσα
Autor*in Ψαλίδας, Αθανάσιος
Ort Βιέννη
Verlag Ιωσήφ του Βαουμαϋστέρου
Datum 1791
Weiteres Φιλοσοφική μονογραφία/ Καντ, πρώτη ελληνική κριτική στον Καντ (Veloudis, S. 66-67)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung