Φεραυγής Γραμματική Πρακτική της παλαιάς Ἑλληνικής Γλώσσης. Ης Βιβλία πέντε Τεχνολογικόν - Ορθογραφικόν - Συντακτικόν - Διαλεκτικόν - και Ποιητικόν. Συνταχθείσα εις την Ελληνικήν κατά την μεθοδικωτάτην Λατινο-Γερμανικήν του Βρεδέρου υπό Βασιλείου Π. π. Ευθυμίου Κωσταντζιώτου. Παιδείας ένεκα των την Ελλάδα φωνήν διδασκομένων Γραικὠν

Titel Φεραυγής Γραμματική Πρακτική της παλαιάς Ἑλληνικής Γλώσσης. Ης Βιβλία πέντε Τεχνολογικόν - Ορθογραφικόν - Συντακτικόν - Διαλεκτικόν - και Ποιητικόν. Συνταχθείσα εις την Ελληνικήν κατά την μεθοδικωτάτην Λατινο-Γερμανικήν του Βρεδέρου υπό Βασιλείου Π. π. Ευθυμίου Κωσταντζιώτου. Παιδείας ένεκα των την Ελλάδα φωνήν διδασκομένων Γραικὠν
Autor*in Παπαευθυμίου, Βασίλειος
Ort Εν Βιέννη της Αουστρίας
Verlag Εκ της Τυπογραφίας του Ιω. Βαρθολ. Τζβεκίου, πρώην Βενδώτου
Datum 1811
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung