Διάταγμα. Περί συστάσεως Ιατροσυνεδρίου

Titel Διάταγμα. Περί συστάσεως Ιατροσυνεδρίου
Autor*in Armansperg, Josef Ludwig von
Autor*in Maurer, Georg Ludwig
Autor*in Heideck, Karl Wilhelm von
Verlag Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας
Datum 12/07/1834
Weiteres Δίγλωσσο ΦΕΚ. 12/24/1834, Αρθ. 8
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung