Το πρόβλημα του διαλόγου στη φιλοσοφία του Martin Buber

Titel Το πρόβλημα του διαλόγου στη φιλοσοφία του Martin Buber
Autor*in Αποστολοπούλου, Γεωργία
Buchtitel Φιλοσοφία. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της ελληνικής φιλοσοφίας
Band 8-9
Ort Αθήνα
Verlag Ακαδημία Αθηνών
Datum 1978-1979
Seiten 420-446
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung