Μαρία Στούαρτ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Wissensbasis

Akropolis (Zeitung)
Titel Μαρία Στούαρτ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Ηλιάδης, Φ.
Publikation Ακρόπολις
Datum 11.2.1986
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung