Χημεία. Χημεία των Ανοργανικών Σωμάτων Χημεία, Συντεθείσα παρά Ξαυερίου Λάνδερερ Αρχιφαρμακοποιού της Α. Μ., Καθηγητού της χημείας, Μέλους του Βασ. Ιατροσυμβουλίου κ.τ.λ. και Ιωσήφ Σαρτώρη Αυλικού Φαρμακοποιού της Α. Μ. Εις δύο τόμους. Πρώτος Τόμος. Χημεία των Ανοργανικών Σωμάτων. Μετά τριών λιθογεγραμμένων πινάκων

Wissensbasis

Xaver Landerer
Titel Χημεία. Χημεία των Ανοργανικών Σωμάτων Χημεία, Συντεθείσα παρά Ξαυερίου Λάνδερερ Αρχιφαρμακοποιού της Α. Μ., Καθηγητού της χημείας, Μέλους του Βασ. Ιατροσυμβουλίου κ.τ.λ. και Ιωσήφ Σαρτώρη Αυλικού Φαρμακοποιού της Α. Μ. Εις δύο τόμους. Πρώτος Τόμος. Χημεία των Ανοργανικών Σωμάτων. Μετά τριών λιθογεγραμμένων πινάκων
Autor*in Λάνδερερ, Ξαυέριος
Band 1
Ort Εν Αθήναις
Verlag Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας
Datum 1840
Quelle Veloudis 1983, S. 202
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung