Περί των συγχρόνων της Γερμανίας ποιητών: Ερρίκος Έινος (Heinrich Heine)

Wissensbasis

Heinrich Heine
Titel Περί των συγχρόνων της Γερμανίας ποιητών: Ερρίκος Έινος (Heinrich Heine)
Autor*in Ασώπιος, Ειρηναίος
Publikation Χρυσαλλίς
Band 1
Ausgabe 1-5
Datum 1863
Seiten 3-7, 33-37, 65-68, 97-101, 129-138
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung