Η βίωση της μετανάστευσης στη Γερμανία. Κείμενα και άνθρωποι. Ιστορική διαδρομή. Κοινωνική και πολιτισμική προσέγγιση μέσα από τα κείμενα της μεταναστευτικής λογοτεχνίας. Εκπαιδευτική αξιοποίηση

Titel Η βίωση της μετανάστευσης στη Γερμανία. Κείμενα και άνθρωποι. Ιστορική διαδρομή. Κοινωνική και πολιτισμική προσέγγιση μέσα από τα κείμενα της μεταναστευτικής λογοτεχνίας. Εκπαιδευτική αξιοποίηση
Autor*in Μπενέκος, Δημήτριος
Ort Αθήνα
Verlag Τυπωθήτω
Datum 2007
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung