Θέατρον Κεντρικόν, θίασος Αργυροπούλου: Curt Goetz, Θηριοτροφείον, 4 ασκήσεις - R. Lothar, Η Δημοκρατία διατάζει, τρίπρακτη κωμωδία

Titel Θέατρον Κεντρικόν, θίασος Αργυροπούλου: Curt Goetz, Θηριοτροφείον, 4 ασκήσεις - R. Lothar, Η Δημοκρατία διατάζει, τρίπρακτη κωμωδία
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Νέα Εστία
Band 4
Ausgabe 13
Datum 1928
Seiten 618-619
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung