Σύνοψις της παρούσης καταστάσεως της παιδείας εις την Γερμανίαν. Μεταφρασθείσα κατ’ επιτομήν εκ της Bibliotheque Universelle etc. T. ier. 1816΄ και σταλείσα παρ’ανωνύμου

Titel Σύνοψις της παρούσης καταστάσεως της παιδείας εις την Γερμανίαν. Μεταφρασθείσα κατ’ επιτομήν εκ της Bibliotheque Universelle etc. T. ier. 1816΄ και σταλείσα παρ’ανωνύμου
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Ερμής ο Λόγιος
Band 9
Ausgabe 22-23
Datum 1819
Seiten 853-863, 893-903
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung