Βάλτερ Μπένγιαμιν, ή η πορεία του θραύσματος

Wissensbasis

Nelli Andrikopoulou
Titel Βάλτερ Μπένγιαμιν, ή η πορεία του θραύσματος
Autor*in Ανδρικοπούλου, Νέλλη
Publikation Νέα Εστία
Band 133
Ausgabe 1577
Datum 15.3.1993
Seiten 390-400
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung