Η ζωγραφική στη Γερμανία (Μεσαίωνας - Μεταρρύθμιση - Καλλιτέχνες των Κάτω Χορών - Γερμανοί Καλλιτέχνες - Τελευταίοι χρόνοι)

Titel Η ζωγραφική στη Γερμανία (Μεσαίωνας - Μεταρρύθμιση - Καλλιτέχνες των Κάτω Χορών - Γερμανοί Καλλιτέχνες - Τελευταίοι χρόνοι)
Autor*in Καμπύσης, Γιάννης
Publikation Το Περιοδικόν μας
Band 1
Datum 1900
Seiten 283-288
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung