"Ερρίκος ο Δ'" του Σαίκσπηρ. "Κινηματογραφικός ρωμαντισμός" του Foulda.

Titel "Ερρίκος ο Δ'" του Σαίκσπηρ. "Κινηματογραφικός ρωμαντισμός" του Foulda.
Autor*in Ταρσούλη, Γ.
Publikation Νέα Εστία
Band 2
Ausgabe 18/19
Datum 1927
Seiten 954-955
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung