Ἱστορικὴ ἔκθεσις τῆς ἐν Πόρῳ Πανώλους κατὰ τοὺς μῆνας Ἀπρίλιον, Μάϊον καὶ Ἰούνιον τοῦ 1837 καὶ τῶν παρὰ τῆς Κυβερνήσεως ληφθέντων μέτρων, ἐκδοθεῖσα κατὰ τὰ ἐπίσημα τῆς ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Γραμματείας ἔγγραφα, καὶ κατ` ἔγκρισιν τῆς Α. Μ. ὑπὸ τοῦ Καρόλου Βίπμερ Ἀρχιατροῦ τῆς Α. Μ. ἀνωτέρου Ἰατροσυμβούλου καὶ Προέδρου τοῦ Βασιλικοῦ Ἰατροσυνεδρίου

Titel Ἱστορικὴ ἔκθεσις τῆς ἐν Πόρῳ Πανώλους κατὰ τοὺς μῆνας Ἀπρίλιον, Μάϊον καὶ Ἰούνιον τοῦ 1837 καὶ τῶν παρὰ τῆς Κυβερνήσεως ληφθέντων μέτρων, ἐκδοθεῖσα κατὰ τὰ ἐπίσημα τῆς ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Γραμματείας ἔγγραφα, καὶ κατ` ἔγκρισιν τῆς Α. Μ. ὑπὸ τοῦ Καρόλου Βίπμερ Ἀρχιατροῦ τῆς Α. Μ. ἀνωτέρου Ἰατροσυμβούλου καὶ Προέδρου τοῦ Βασιλικοῦ Ἰατροσυνεδρίου
Autor*in Wibmer, Karl August
Ort Αθήναι
Verlag Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας
Datum 1837
Weiteres Βίπμερ Κάρολος
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung