Σπυρίδων Ζαμπέλιος

1815 (Λευκάδα) – 1881 (Ελβετία)

Αναφορές στην Επιτομή

Adolf Ellissen Άρθρα
Χέρμαν Λύμπκε Άρθρα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Borsche, Eberhard: Adolf Ellissen (1815-1872). Ein Vorläufer der modernen byzantinistischen Literatur- und Sprachforschung. Ein Gelehrtenleben zwischen Politik und Wissenschaft, Hildesheim: August Lax 1955.
Eberhard Borsche (Συγγραφέας)
1955
Mitsou, Marilisa: „Griechenfreundschaft gegen Philhellenismus? Karl Dieterichs Lyrik-Anthologie als erste Kanonbildung“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 243–267.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Veloudis, Georg: „Jakob Philipp Fallmerayer und die Entstehung des neugriechischen Historismus“, in: Südost-Forschungen 29 (1970), S. 43–90.
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1970
Δημαράς, Κ. Θ. (1985): Ελληνικός ρωμαντισμός. Αθήνα: Ερμής.
Κ. Θ. Δημαράς (Συγγραφέας)
1985
Κουμπορλής, Γιάννης: Οι ιστοριογραφικές οφειλές των Σπ. Ζαμπέλιου και Κ. Παπαρρηγόπουλου. Η συμβολή Ελλήνων και ξένων λογίων στη διαμόρφωση του τρισήμου σχήματος του ελληνικού ιστορισμού (1782-1846), Αθήνα: ΙΙΕ/ΕΙΕ 2012 (Βιβλιοθήκη Ιστορίας των Ιδεών 11).
Γιάννης Κουμπορλής (Συγγραφέας)
2012
Πολυχρονάκης, Δημήτρης: Ο κριτικός ιδεαλισμός του Ιάκωβου Πολυλά. Ερμηνευτική παρουσίαση του αισθητικού και του γλωσσικού του συστήματος, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2002.
Δημήτρης Πολυχρονάκης (Συγγραφέας)
2002

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον