Ιωάννης Νικόλαος Δάρβαρης

um 1800 –

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Gatterer, Johann Christoph u. a.: Σύντομος Γενική Ιστορία εις Δύω Τόμους διῃρημένη συλλεχθείσα εκ παλαιών τε και νεωτέρων Συγγραφέων προς χρήσιν των σπουδαζόντων Νέων υπό Δημητρίου Νικολάου Δαρβάρεως και εκδοθείσα δαπάνῃ Αυταδέλφων Δαρβάρεων Ιωάννου και Μάρκου, Bd. Τόμος Α΄(1817): περιέχων τὴν Ἱστορίαν τῶν παλαιῶν ἐνδόξων ἐθνῶν.  Τόμος Β΄(1818): περιέχων τὴν Ἱστορίαν τῶν νῦν κρατούντων ἐθνῶν., übers. von. Δημήτριος Ν. Δάρβαρις, Wien: Haykul 1817.
Johann Christoph Gatterer (Συγγραφέας), Julius August Remer (Συγγραφέας), Johann Matthias Schröckh (Συγγραφέας), Johann Gottfried Gruber (Συγγραφέας), Δημήτριος Ν. Δάρβαρις (Μεταφραστής)
1817
Διάφοροι: Επίτομη Φυσικής, εις τρία μέρη διηρημένη προς χρήσιν των φιλομαθών νέων, συλλεχθείσα υπό Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως, και εκδοθείσα φιλοτίμω δαπάνη των κυρίων αυταδέλφων Δαρβάρεων, übers. von. Δημήτριος Ν. Δάρβαρις, Wien: Zweck 1812.
Διάφοροι (Συγγραφέας), Δημήτριος Ν. Δάρβαρις (Μεταφραστής)
1812

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον