Ερμής ο Λόγιος (Περιοδικό)

1811 (Βιέννη) – 1821

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Enepekides, Polychrones K.: „Kopitar und die Griechen“, in: Wiener slavistisches Jahrbuch (1953), S. 53–70.
Polychrones K. Enepekides (Συγγραφέας)
1953
Hillemann, Marco: „Vertraute Fremde. Wilhelm Müller und die philhellenische Neuaneignung Griechenlands“, in: Neue Rundschau 125/4 (2014), S. 145–154.
Marco Hillemann (Συγγραφέας)
2014
Hillemann, Marco: „Wilhelm Müllers publizistischer Philhellenismus“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 149–177.
Marco Hillemann (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Kirchner, Hans-Martin: Friedrich Thiersch. Ein liberaler Kulturpolitiker und Philhellene in Bayern, Bd. Bd. 16, München: Hiernonymus 1996 (Veröffentlichungen des Instituts für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas der Universität München).
Hans-Martin Kirchner (Συγγραφέας)
1996
Κουμαριανού, Αικατερίνη: Ο ελληνικός προεπαναστατικός τύπος, Βιέννη-Παρίσι (1784-1821. Die Griechische vorrevolutionäre Presse, Wien-Paris (1784-1821), Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού 1995.
Αικατερίνη Κουμαριανού (Συγγραφέας)
1995
Maufroy, Sandrine: „Wilhelm Müllers Edition von Fauriels Chants populaires de la Grèce moderne“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 119–147.
Sandrine Maufroy (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Pechlivanos, Miltos: „Die ‚Deutschfreunde‘ und die neugriechische Aufklärung“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 31–41.
Miltos Pechlivanos (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Puchner, Walter: „The Reception of Austria in Modern Greek Literature and Theatre“, in: Kröll, Herbert (Hrsg.): Austrian-Greek encounters over the centuries, Innsbruck: Studienverlag 2007, S. 181–190.
Walter Puchner (Συγγραφέας), Herbert Kröll (Επιμελητής)
2007
Seirinidou, Vasiliki: „Griechen in Wien im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Soziale Identitäten im Alltag“, in: Das achtzehnte Jahrhundert und Österreich. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts 12 (1997), S. 7–28.
Vasiliki Seirinidou (Συγγραφέας)
1997
Turczynski, Emanuel: „Die ersten griechischen Zeitungen und Zeitschriften 1784-1821“, in: Publizistik 6 (1956), S. 353–362.
Emanuel Turczynski (Συγγραφέας)
1956
Schulte-Kemminghausen, Karl. “Einleitung.” In Neugriechische Volkslieder, Gesammelt von Werner von Haxthausen. Urtext Und Übersetzung. Hrsg. von Karl Schulte-Kemminghausen Und Gustav Soyter, 1–33. Veröffentlichungen Der Annette von Droste-Gesellschaft, Bd. 4. Münster: Aschendorff, 1935.
Karl Schulte-Kemminghausen (Συγγραφέας)
1935
Διαμαντοπούλου, Λίλια: „Ο Φιλέλληνας Carl Jakob Iken (1789-1841) και ο ρόλος του στις Νεοελληνικές Σπουδές“, in: Δημάδης, Κωνσταντίνος Α. (Hrsg.): Πρακτικά Ε΄ Eυρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη 2-5.10.2014), Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία, Bd. 5, Αθήνα: ΕΕΝΣ 2015, S. 356–376.
Λίλια Διαμαντοπούλου (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Α. Δημάδης (Επιμελητής)
2015
Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.: „Συμβολαί εις την ιστορίαν του ελληνικού τύπου και ελληνικών τυπογραφείων της Βιέννης (1790-1821)“, Κοραής - Κούμας - Κάλβος, Αθήνα: Εστία 1967 (Πηγαί κ’ έρευναι περί της ιστορίας του Ελληνισμού από του 1453 2), S. 199–275.
Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Συγγραφέας)
1967
Κουμαριανού, Αικατερίνη: Ιστορία του ελληνικού τύπου 18ος-19ος αι., Αθήνα: Ερμής 2010 (Νεοελληνικά μελετήματα 6).
Αικατερίνη Κουμαριανού (Συγγραφέας)
2010
Πεντάζου, Ιουλία: „Ο Θεόδωρος Μανούσης καθηγητής ιστορίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1858)“, in: Μνήμων 17 (1995), S. 69–106.
Ιουλία Πεντάζου (Συγγραφέας)
1995
Πολίτης, Αλέξης: Η ανακάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Προϋποθέσεις,προσπάθειες και η δημιουργία της πρώτης συλλογής, Athen: Θεμέλιο 1984.
Αλέξης Πολίτης (Συγγραφέας)
1984
Bellermann, Johann Joachim: „Σημειώσεις τινές βοτανικαί περί της Τουλίπης, τουτέστι περί ιστορίας, πατρίδος, φυτείας,ονόματος,και περί της Αισθηματικής του φυτού τούτου παρά τοις Οθωμανοίς΄υπό Ι. Ι. Βελλερμάνου, μέλους της Εταιρίας των Φυσιολόγων του Βερολίνου“, in: Ερμής ο Λόγιος 21/22 (1819), S. 837-848/868-871.
Johann Joachim Bellermann (Συγγραφέας), Στυλιανός Σπαθής (Μεταφραστής)
1819
Buhle, J. G.: „Περί Αλεξάνδρειας και Αλεξανδρινής Σχολής. Μετάφρασις εκ της Γερμανικής Γενικής Εγκυκλοπαιδείας των επιστημών και τεχνών“, in: Ερμής ο Λόγιος 15/16 (1820), S. 421-433/461-472.
J. G. Buhle (Συγγραφέας), Αναστάσιος Πολυζωίδης (Μεταφραστής)
1820
Capelle, Johann Peter van: „Εξετάσεις περί των Φλογιστικών Κατόπτρων του Αρχιμήδους,παρά του Joh. Pet. van Capelle εις το Αμστερδάμ (Amsterdam)“, in: Ερμής ο Λόγιος (1817), S. 153–163, 413–428, 437–443.
Johann Peter van Capelle (Συγγραφέας), Στέφανος Κανέλος (Μεταφραστής)
1817
Delbrück, Ferdinand: „Πλάτων“, in: Ερμής ο Λόγιος 21, 22 (1819), S. 837–848, 868–871.
Ferdinand Delbrück (Συγγραφέας), Μισαήλ Αποστολίδης (Μεταφραστής)
1. Dezember 1819
Eschenmayer, Carl August von: „Σκέψεις γενικαί περί του Ζωικού Μαγνητισμού και Οργανικού Αίθερος“, in: Ερμής ο Λόγιος 7 (1818), S. 125–136.
Carl August von Eschenmayer (Συγγραφέας), Αναστάσιος Πολυζωίδης (Μεταφραστής)
1818
Gellert, Christian Fürchtegott: „Μύθος αλληγορικός και ηθικώτατος του αειμνήστου Gellert, Γερμανού φιλοσόφου“, in: Ερμής ο Λόγιος 20 (1817), S. 515–516.
Christian Fürchtegott Gellert (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Νικολόπουλος (Μεταφραστής)
1817
Gellert, Christian Fürchtegott: „Ο τόπος των χωλών“, in: Ερμής ο Λόγιος H. 5 (1818), S. 102.
Christian Fürchtegott Gellert (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Νικολόπουλος (Μεταφραστής)
1818
Ghert, P. G. van: „Έκθεσις περί του Ζωϊκού Μαγνητισμού“, in: Ερμής ο Λόγιος 14 (1818).
P. G. van Ghert (Συγγραφέας), Dietrich G. Kieser (Μεταφραστής), Αναστάσιος Πολυζωίδης (Μεταφραστής)
1818
Gilbert, Ludwig Wilhelm: „Σύνοψις των κυριωτέρων, όσα περιλαμβάνονται εις την διατριβήν, την επιγραφομένην΄ Φυσική εξήγησις της εις το ζωϊκόν σώμα κυκλοφορίας του αίματος, και των δυνάμεων, διά των οποίων γίνεται η κυκλοφορία“, in: Ερμής ο Λόγιος Η. 18 (1820), S. 539–554.
Ludwig Wilhelm Gilbert (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
15. September 1820
Hammer, Joseph von: „Πόθεν το όνομα Βάρβαρος“;, in: Ερμής ο Λόγιος H. 19 (1819), S. 777–778.
Joseph von Hammer (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1819
H., D.: „Αποικίαι εις την μεσημβρινήν Ρωσσίαν. Μετεφρασθέν εκ Γερμανικής εφημερίδος παρά Ε.“, in: Ερμής ο Λόγιος 13 (1820), S. 377–383.
D. H. (Συγγραφέας), Κυριάκος Ι. ] Eλεώνος (Μεταφραστής)
1820
Heeren, Arnold Hermann Ludwig: „Οι κατά των Περσών πόλεμοι της Ελλάδος και τα αποτελέσματα αυτών“, in: Ερμής ο Λόγιος (1813), S. 11–16.
Arnold Hermann Ludwig Heeren (Συγγραφέας), Άνθιμος [Γαζής ?] (Μεταφραστής)
15. April 1813
Herder, Johann Gottfried: „Νέμεσις, Διδακτική Αλληγορία“, in: Ερμής ο Λόγιος 9 (1816), S. 129–170.
Johann Gottfried Herder (Συγγραφέας), Z[inovios] [Pop] (Μεταφραστής)
1816
Herder, Johann Gottfried: „Εξασκήσεις των Ελλήνων περί τας Επιστἠμας“, in: Ερμής ο Λόγιος Ι’/4 (1820), S. 104–144.
Johann Gottfried Herder (Συγγραφέας), Αναστάσιος Πολυζωίδης (Μεταφραστής)
1820
Herder, Johann Gottfried: „Ποίημα Ερδέρου, εκ του Γερμανικού μεταφρασθέν“, in: Ερμής ο Λόγιος 5 (1820), S. 147–148.
Johann Gottfried Herder (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1820
Kiesewetter, I.G: „Παιδαγωγία“, in: Ερμής ο Λόγιος Τόμος Η’/1818 (1990), S. 672–680.
I.G Kiesewetter (Συγγραφέας), Φραγκίσκος Mαύρος (Μεταφραστής)
1990
Kiesewetter, Johann Gottfried: „Σπουδή της Παιδαγωγικής, μεταφρασθείσα υπό Φραγκίσκου Κ. Μαύρου εκ της Οδηγητικής του Κεισεβεττέρου“, in: Ερμής ο Λόγιος 24 (1818), S. 672–680.
Johann Gottfried Kiesewetter (Συγγραφέας), Φραγκίσκος Μαύρος (Μεταφραστής)
1818
Kopitar, Bartholomäus: „Rezension: Researches in greece, by William Martin-Leake. Part the First, Remarks on the languages spoken in Greece at the present day. (1814)“, in: Ερμής ο Λόγιος 21/22/23/24 (1816), S. 363–379, 395–402, 411–420.
Bartholomäus Kopitar (Συγγραφέας), Θεόδωρος Μανούσης (?) (Μεταφραστής)
1816
Link, Heinrich Friedrich: „Περί των εις τα συγγράμματα του Ιπποκράτους θεωριών, μετά παρατηρήσεων περί της γνησιότητος των συγγραμμάτων τούτων. Μετάφρασις εκ του Γερμανικού“, in: Ερμής ο Λόγιος H. 5, 6 (1820), S. 134–144, 168–178.
Heinrich Friedrich Link (Συγγραφέας), Φραγκίσκος Μαύρος (Μεταφραστής)
1820
Manso, Johann Caspar Friedrich: „Περί της Ιστορίας της Ελληνικής ποιήσεως“, in: Ερμής ο Λόγιος H. 3 (1821), S. 79–90.
Johann Caspar Friedrich Manso (Συγγραφέας), Στέφανος Βλαστός (Μεταφραστής)
1. Februar 1821
Muncke, Georg Wilhelm: „[Witterungsregel]“, in: Ερμής ο Λόγιος H. 5 (1821), S. 169.
Georg Wilhelm Muncke (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1. März 1821
Nasse, Christian Friedrich: „Περί του Αιτίου της Ζωϊκο-μαγνητικής επιρροίας“, in: Ερμής ο Λόγιος 9 (1818).
Christian Friedrich Nasse (Συγγραφέας), Αναστάσιος Πολυζωίδης (Μεταφραστής)
1818
Neidlinger, Hermann: „Ποία προφορἀ της Ελληνικἠς γλώσσης είναι προτιμητέα΄ η Ραουχλινική, ή η Ερασμική“;, in: Ερμής ο Λόγιος 7 (1816), S. 100–108.
Hermann Neidlinger (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Κοκκινάκης (Μεταφραστής)
1816
[Pop], [Zinovios]: „Rezensionen: ‚ανακρίσεις [...] βιβλίων της παλαιάς και νέας ημών φιλολογίας, ευρισκομένας εν τη Γερμανική εφημερίδι επιγραφομένη „Γοττίγγειαι φιλολογικαί ειδήσεις“‘“, in: Ερμής ο Λόγιος 18 (1816), S. 311–325.
[Zinovios] [Pop] (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1816
[Pop], [Zinovios]: „Rezension: [Αδαμάντιος Κοραής]: Ιπποκράτους το περί αέρων, υδάτων, τόπων, δεύτερον εκδοθέν μετά της Γαλλικἠς μεταφράσεως΄ ω προσετέθη εκ του αυτού Ιπποκράτους και ο νόμος, μετά της Γαλλικής μεταφράσεως΄ και το του Γαλήνου Ότι άριστος ιατρός, και φιλόσοφος. (1816)“, in: Ερμής ο Λόγιος 15 (1818), S. 417–419.
[Zinovios] [Pop] (Συγγραφέας), Φραγκίσκος Μαύρος (Μεταφραστής)
1818
Schiller, Friedrich: „Αίνιγμα [Ένδον κατοικώ εις λίθινον οικίαν...]“, in: Ερμής ο Λόγιος 4 (1819), S. 143–147.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1819
Scholz, Benjamin (?): „Περί των συστημάτων Ατομολογικού και Δυναμεολογικού“, in: Ερμής ο Λόγιος 15 (1818), S. 385–391.
Benjamin (?) Scholz (Συγγραφέας), Φραγκίσκος Μαύρος (Μεταφραστής)
1818
Schütze, Johann Stephan: „Πώς επραγματεύοντο έως τώρα την ομοιοκαταληξίαν“;, in: Ερμής ο Λόγιος 23 (1818)/5/6 (1819) (1818), S. 645-652 (1818); 159–167, 193-203 (1819).
Johann Stephan Schütze (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1818/1819
Sprengel, Kurt: „Πλάτωνος θεωρία περί των ψυχικών νοσημάτων παρά του Διδασκάλου Κυρίου Κουρτίου Σπρεγγελίου“, in: Ερμής ο Λόγιος H. 7 (1819), S. 244–259.
Kurt Sprengel (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1. April 1819
Sulzer, Johann Georg: „Ελεύθεραι τέχναι: Μουσική“, in: Ερμής ο Λόγιος 1,2,3/4, 5/6 (1816), S. 10–15, 22–31, 43–50, 65–78.
Johann Georg Sulzer (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1816
Thiersch, Friedrich: „Περί των του Ησιόδου ποιημάτων και της αρχής αυτών, και της μετά των του Ομήρου συνεχείας΄ υπό Ειρηναίου Θηρσίου. εκ των υπομνημάτων της εν Μυνιχία Βασιλικής Ακαδημίας των Επιστημών του 1813 έτους“, in: Ερμής ο Λόγιος 3 (1814), S. 60–64.
Friedrich Thiersch (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1814
Thiersch, Friedrich: „Διατριβή περί Φιλολογίας“, in: Ερμής ο Λόγιος 1/2 (1817), S. 2–6, 17–22.
Friedrich Thiersch (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1817
Άγνωστη/ος: „Rezension: Φυσική Δημώδης εις παύσιν της Δεισιδαιμονίας, Εκ της Γερμανικής Γλώσσης μεταφρασθείσα, Και φιλοτίμω δαπάνη Του εντιμοτάτου Κυρίου Χατζή Κωνσταντίνου Πωππ Του εκ Σιμπινίου εις φως εκδοθείσα. Επιστασία και διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή.“, in: Ερμής ο Λόγιος 22 (1817), S. 579–587.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Johann Heinrich Helmuth (Συγγραφέας)
1817
Άγνωστη/ος: „[Βιβλιοκρισία:] ‚κρίσεις δύω νεοφανών της ημετέρας Γραμματείας συγγραμμάτων‘“, in: Ερμής ο Λόγιος 7 (1818), S. 142–145.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1818
Άγνωστη/ος: „Γεωγραφία και Εθνογραφία: [...] η Αγγλική διοίκησις ετοιμάζει μικρόν τινα στόλον προς εξέτασιν και ανακάλυψιν δρόμου διά του αρκτικού πόλου εις τον γαληνόν ωκεανόν“, in: Ερμής ο Λόγιος 8 (1818), S. 169–177.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1818
Άγνωστη/ος: „Βίος του Μεσμέρου“, in: Ερμής ο Λόγιος 2 (1819), S. 63–72.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Διονύσιος Ζαγορίτης (Μεταφραστής)
1819
Άγνωστη/ος: „Ζωολογία“, in: Ερμής ο Λόγιος 10 (1819), S. 361–377.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Γεώργιος Ιωαννίδης (Μεταφραστής)
1819
Άγνωστη/ος: „Πολιτειογραφική εποπτεία της Ευρώπης κατ’ αρχάς του 1819 έτους. Μετά πίνακος πολιτειογραφικόν άπασων των εν αυτή επικρατειών. Μεταφράσθη εκ τινος Γερμανικής εφημερίδος“, in: Ερμής ο Λόγιος 4 (1819), S. 125–131.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1819
Άγνωστη/ος: „Ποιητική. [Rezension:] Βιέννη’ Παρά Ιωάννη Βαρθ. Τζβεκίοω ετυπώθη, Γραμματικών, ή Εγκυκλίων Παιδευμάτων βιβλία δ’, συνταχθέντα υπό Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου, και Οικονόμου, διδασκάλου της φιλολογίας εις το φιλολογικόν Γυμνάσιου της Σμύρνης, και πρώτου Ιεροκήρυκος των Εκκλησιών αυτής.Τόμ. Α’. περιέχων βιβλία δύο. 1817“, in: Ερμής ο Λόγιος Η. 8 (1820), S. 241–249.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Ανδρέας Ανδρεόπολος (Μεταφραστής)
15. April 1820
Άγνωστη/ος: „Rezension: Εικονολογία Παιδική περιέχουσα ένα τερπνόν άθροισμα τετραπόδων,φυτών, ανθέων, καρπών, ορυκτών, ενδυμάτων και άλλων διδακτικών αντικειμένων, ήτις συνετέθη Γερμανιστί υπό Φραγκίσκου Ιωάννου Βέρτουχ του εν Βαϊμάρη της Σαξωνίας βασιλικού νομικού συμβούλου, και μέλους πολλών πεπαιδευμένων Εταιρειών. Μεθερμηνεύθη δε και εξεδώθη εις την κοινήν Ελληνικήν διάλεκτον υπό των αυταδέλφων Μανουήλ και Κυριάκου Καπετανάκη.“, in: Ερμής ο Λόγιος (1811), S. 178–181.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Friedrich Justin Bertuch (Συγγραφέας)
1. Juni 1811
Άγνωστη/ος: „Rezension: Ιωάννου Δανιήλου Μεσγέρου Ιατροφιλοσοφική Ανθρωπολογία μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού, μετά προσθήκης τινών υποσημειώσεων, υπό Αναστασίου Γεωργιάδου Φιλιππουπολίτου, Ιατρού και Χειρούργου.“, in: Ερμής ο Λόγιος (1811), S. 27.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Johann Daniel Metzger (Συγγραφέας)
15. Januar 1811
Unbekannt: „Παρατηρήσεις Γερμανού τινος περί της Αγγλικής φιλολογίας κατά το 1815 έτος“, in: Ερμής ο Λόγιος H. 4 (1818), S. 65–71.
Unbekannt (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
15. Februar 1818
Voigt, Friedrich Siegmund: „[Incip.] τα λείψανα των φυτικών κ’ ζωϊτικών ουσιών“, in: Ερμής ο Λόγιος 7 (1820), S. 201–203.
Friedrich Siegmund Voigt (Συγγραφέας)
1820
Wolf, Friedrich August: „Εις τέσσερα Επιγράμματα Ελληνικά, μη περιεχόμενα εις τας Ανθολογίας“, in: Ερμής ο Λόγιος 6 (1817), S. 102–112.
Friedrich August Wolf (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1817
Wolf, Friedrich August: „Ότι ο σωζόμενος πρόλογος της Δανάης, δράματος του Ευριπίδου, είναι νόθος“, in: Ερμής ο Λόγιος H. 4 (1820), S. 93–104.
Friedrich August Wolf (Συγγραφέας), Κυριάκος Ι. Eλεώνος (Μεταφραστής)
15. Februar 1820
Herder, Johann G. “Περί Νεμέσεως (Μτφρ. Του Άρθρου Του Herder).” Translated by Άγνωστη/ος. Ερμής ο Λόγιος, 1816, 129–70.
Johann G. Herder (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1816
Krug, Wilhelm Traugott: „[Βιβλιοκρισία:] Σύστημα της θεωρητικής Φιλοσοφίας, υπό Βιλχέλμου Τραυγοττίου Κρουγίου“, in: Ερμής ο Λόγιος (1811), S. 165.
Wilhelm Traugott Krug (Συγγραφέας)
1811
Schneider, Johann Gottlob: „[Βιβλιοκρισία:] Φράνκφουρτ παρά τω ποταμώ Όδερ,εν τω της Ακαδημίας Τυπογραφείω εξεδόθησαν: Αριστοτέλους Πολιτικών βιβλία οκτώ,τα αποσωθέντα΄ σπουδή και πόνω Ιωάννου Γοττλόβω Σνεϊδέρου. 1809. τόμος α’. σελ. 580. και μδ’, ο Πρόλογος. τομ. β’. σελ. 514. ις’“, in: Ερμής ο Λόγιος 1 (1811), S. 52–57; 81–83; 357–360.
Johann Gottlob Schneider (Συγγραφέας)
1811
Άγνωστη/ος: „[Βιβλιοκρισία:] Αρχιλόχου πρώτου Ιαμβογράφων, Λείψανα΄ συλλεχθέντα εκ των συγγραμμάτων διαφόρων παλαιών συγγραφέων, και εκδοθέντα μετά σημειώσεων υπό του φιλέλληνος και φιλομούσου κυρίου Ιγνατίου Λίεβελ, διδασκάλου της Ελληνικής γλώσσης κατά το εν Βιέννη της Αυστρίας Πανδιδακτήριον, Λειψία, 1812“, in: Ερμής ο Λόγιος 2 (1812), S. 314.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1812
Άγνωστη/ος: „[Βιβλιοκρισία:] Corpus Poetarum Graecorum, ήτοι Σώμα των Ελλήνων Ποιητών, εκδιδόμενον εν Λειψία υπό του Γοδοφρέδου Ερρίκου Σαιφερίου“, in: Ερμής ο Λόγιος 3 (1813), S. 61–63.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1813
Άγνωστη/ος: „[Βιβλιοκρισία:] Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης, εκ της Γερμανισί γεγραμμένης Φιλίππου Βουτμάνου μεταφρασθείσα και μεταρρυθμισθείσα υπό Στεφάνου Οικονόμου ιατρού· εις χρήσιν του κατά την Σμύρνην φιλολογικού γυμνασίου· εν Βιέννη, εκ της Τυπογραφίας Λεοπόλδου Γρουνδ“, in: Ερμής ο Λόγιος 3 (1813), S. 62–64.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1813
Άγνωστη/ος: „Περί των σχολείων της Γερμανίας“, in: Ερμής ο Λόγιος (1813), S. 69–75.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1813
Άγνωστη/ος: „Χαρακτήρες της παλαιάς και νεωτέρας φιλολογίας, δηλαδή της Ελληνικής, της Λατινικής,Ιταλικής, Γαλλικής, Αγγλικής και Γερμανικής μετά κριτικής παραλληλίας αυτών“, in: Ερμής ο Λόγιος 3/1 (1813), S. 1–3, 17–21.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1813
Άγνωστη/ος: „Βιβλιογραφία [u.a. ‚Αγάθων‘ του Chr. Wieland, μεταφρ. Κων. Κούμα]“, in: Ερμής ο Λόγιος 4 (1814), S. 38–48.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1814
Άγνωστη/ος: „Αρχαία Ελληνική Φιλολογία“, in: Ερμής ο Λόγιος 6/19 (1816), S. 327–336.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1816
Άγνωστη/ος: „Βιβλία νεοφανή“, in: Ερμής ο Λόγιος 9 (1819), S. 350–355.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1819
Άγνωστη/ος: „Κύριοι εκδόται του Λ. Ερμού“, in: Ερμής ο Λόγιος 4 (1819), S. 143–147.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1819
Άγνωστη/ος: „Οι εκδόται“, in: Ερμής ο Λόγιος 10 (1819), S. 400.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1819
Άγνωστη/ος: „Σύνοψις της παρούσης καταστάσεως της παιδείας εις την Γερμανίαν. Μεταφρασθείσα κατ’ επιτομήν εκ της Bibliotheque Universelle etc. T. ier. 1816΄ και σταλείσα παρ’ανωνύμου“, in: Ερμής ο Λόγιος 9/22–23 (1819), S. 853–863, 893–903.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1819
Άγνωστη/ος: „Φιλολογία. Σύνοψις της παρούσης καταστάσεως της παιδείας εις την Γερμανίαν“, in: Ερμής ο Λόγιος 22, 23 (1819), S. 853–863, 893–903.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1819
Άγνωστη/ος: „Είδησις“, in: Ερμής ο Λόγιος 10/18 (1820), S. 570.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1820
Άγνωστη/ος: „Πανδιδακτήρια“, in: Ερμής ο Λόγιος 3 (1813), S. 74–75.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1813
Άγνωστη/ος: „Σχολεία επιστημονικά“, in: Ερμής ο Λόγιος. Ή φιλολογικαί αγγελίαι 3 (1813), S. 72–74.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1813
Άγνωστη/ος: „Σχολεία του κοινού λαού“, in: Ερμής ο Λόγιος 3 (1813), S. 71–72.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1813
Άγνωστη/ος: „Φιλολογία. Χαρακτήρες της παλαιάς και νεωτέρας φιλολογίας, δηλαδή της Ελληνικής, Λατινικής, Ιταλικής, Γαλλικής, Αγγλικής και Γερμανικής μετά κριτικής παραλληλίας αυτών.“, in: Ερμής ο Λόγιος (1813), S. 3–5, 17–21.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1.1.1813, 15.1.1813
Κ. “Ο Περίφημος Herder.” Ερμής ο Λόγιος, 1818, 642.
Κ. (Συγγραφέας)
1818
Άγνωστη/ος: „Nicandri Colophoni Theriaca ήτοι Νικάνδρου Κολοφωνίου Θηριακά, μετά σχολίων Ελληνικών, της Ελληνικής του Ευτεκνίου μεταφράσεως και της Λατινικής του Εκδότου, και αποσπάσματα των του Νικάνδρου αφανισθέντων ποιημάτων, διορθωθέντα, ερμηνευθέντα και μετά συντόμων σημειώσεων εκδοθέντα παρά Ι. Γ. Σνεϊδέρου [= Johann Gottlob Schneider], Σάφωνος. Εν Λειψία, παρά Γ. Φλεϊσχέρου [=Fleischer] 1816“, in: Ερμής ο Λόγιος 7/12 (1817), S. 264–266.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1817
Κανέλλος, Στέφανος und Αθανάσιος Βογορίδης: „Φυσικαί Επιστήμαι“, in: Ερμής ο Λόγιος 10/1 (1820), S. 2–16.
Στέφανος Κανέλλος (Συγγραφέας), Αθανάσιος Βογορίδης (Συγγραφέας)
1820
Κλεόβουλος, Γεώργιος: „Φιλολογικαί Αγγελίαι“, in: Ερμής ο Λόγιος 10 (1820), S. 675–687.
Γεώργιος Κλεόβουλος (Συγγραφέας)
1820
Κούμας, Κωνσταντίνος Μ.: „Περί παιδείας και σχολείων“, in: Ερμής ο Λόγιος 9/18 (1819), S. 730–748.
Κωνσταντίνος Μ. Κούμας (Συγγραφέας)
1819
Κούμας, Κωνσταντίνος Μ.: „Προς Στέφανον Οικονόμον ιατρόν εις Σμύρνην“, in: Ερμής ο Λόγιος 10/3 (1820), S. 88–92.
Κωνσταντίνος Μ. Κούμας (Συγγραφέας)
1820
Μανούσης, Θεόδωρος: „Ιστορία της καθολικής ιστορίας“, in: Ερμής ο Λόγιος 3 (1813), S. 11–16; 33–40; 55–58.
Θεόδωρος Μανούσης (Συγγραφέας)
1813
Πωπ, Ζηνόβιος: „Ο έχων ώτα ακούειν, ακούετω.“, in: Ερμής ο Λόγιος 4 (1814), S. 103–111.
Ζηνόβιος Πωπ (Συγγραφέας)
1814
Σχινάς, Δημήτριος: „Φυσική: Αποσπάσματα εκ τινος επιστολής του Δ. Σχινά“, in: Ερμής ο Λόγιος 1 (1811), S. 284–307.
Δημήτριος Σχινάς (Συγγραφέας)
1811

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον