Δημήτριος Ν. Δάρβαρις

1757 (Καστοριά) – 1823 (Βιέννη)

Αναφορές στην Επιτομή

Δημήτριος Ν. Δάρβαρις Εργοβιογραφικό σημείωμα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Gatterer, Johann Christoph u. a.: Σύντομος Γενική Ιστορία εις Δύω Τόμους διῃρημένη συλλεχθείσα εκ παλαιών τε και νεωτέρων Συγγραφέων προς χρήσιν των σπουδαζόντων Νέων υπό Δημητρίου Νικολάου Δαρβάρεως και εκδοθείσα δαπάνῃ Αυταδέλφων Δαρβάρεων Ιωάννου και Μάρκου, Bd. Τόμος Α΄(1817): περιέχων τὴν Ἱστορίαν τῶν παλαιῶν ἐνδόξων ἐθνῶν.  Τόμος Β΄(1818): περιέχων τὴν Ἱστορίαν τῶν νῦν κρατούντων ἐθνῶν., übers. von. Δημήτριος Ν. Δάρβαρις, Wien: Haykul 1817.
Johann Christoph Gatterer (Συγγραφέας), Julius August Remer (Συγγραφέας), Johann Matthias Schröckh (Συγγραφέας), Johann Gottfried Gruber (Συγγραφέας), Δημήτριος Ν. Δάρβαρις (Μεταφραστής)
1817
Άγνωστη/ος: Καισαροβασιλική διαταγή περί Καμβίων, μεταφρασθείσα εις την απλήν διάλεκτον και εκδοθείσα υπό Δημητρίου Δαρβάρεως, übers. von. Δημήτριος Ν. Δάρβαρις, Εν Βιέννη: Εν τη τυπογραφία Ιωσήπου Βαουμεϊστέρου 1787.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Δημήτριος Ν. Δάρβαρις (Μεταφραστής)
1787
Άγνωστη/ος: Επιτομή Φυσικής, εις τρία μέρη διηρημένη προς χρήσιν των φιλομαθών νέων, συλλεχθείσα υπό Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως, και εκδοθείσα φιλοτίμω δαπάνη των κυρίων αυταδέλφων Δαρβάρεων, übers. von. Δημήτριος Ν. Δάρβαρις, Εν Βιέννη: Παρά τω Ι. Β. Σβεκίω 1812.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Δημήτριος Ν. Δάρβαρις (Μεταφραστής)
1812
Διάφοροι: Επίτομη Φυσικής, εις τρία μέρη διηρημένη προς χρήσιν των φιλομαθών νέων, συλλεχθείσα υπό Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως, και εκδοθείσα φιλοτίμω δαπάνη των κυρίων αυταδέλφων Δαρβάρεων, übers. von. Δημήτριος Ν. Δάρβαρις, Wien: Zweck 1812.
Διάφοροι (Συγγραφέας), Δημήτριος Ν. Δάρβαρις (Μεταφραστής)
1812

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον