Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου

1887 (Αθήνα) –

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Autenrieth, Georg: Λεξικόν Ομηρικόν Μεταφρασθέν εκ της Γερμανικής υπό Δημητρίου Ι. Ολυμπίου Δ.Φ. και Καθηγητού ~~~ Έκδοσις Δευτέρα, übers. von. Δημήτριος Ολύμπιος, 2. Aufl. 1893, 3. Aufl. 1900 Aufl., Αθήνα (1859), Σμύρνη (1880): Τύποις και αναλώμασι Π. Δ. Σακελλαρίου 1890.
Georg Autenrieth (Συγγραφέας), Δημήτριος Ολύμπιος (Μεταφραστής)
1890
Curtius, Ernst: Ερνέστου Κουρτίου Ελληνική Ιστορία μεταφρασθείσα εκ της Γερμανικής υπό  Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, Bd. 5 Bde.: 1896-1900, übers. von. Σπυρίδων Π. Λάμπρος, Athen: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου 1896.
Ernst Curtius (Συγγραφέας), Σπυρίδων Π. Λάμπρος (Μεταφραστής)
1896-1900
Droysen, Johann Gustav: Ιστορία του Μακεδονικού Ελληνισμού, Bd. 3 Bde.: Bd. 1: Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Παντζαίδης: 1898); Bd. 2: Ιστορία των διαδόχων (Πανταζίδης: 1897); Bd.3: Ιστορία των επιγόνων (Δέλλιος: 1903), übers. von. Ιωάννης Πανταζίδης und Ιωάννης Δέλλιος, Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου 1897.
Johann Gustav Droysen (Συγγραφέας), Ιωάννης Πανταζίδης (Μεταφραστής), Ιωάννης Δέλλιος (Μεταφραστής)
1897-1903
Hertzberg, Gustav Friedrich: Ιστορία της Ελλάδος. Επί της ρωμαϊκής κυριαρχίας εκτιθεμένη κατά τας πηγάς, Bd. 3 Bd., übers. von. Παύλος Καρολίδης, Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου 1902.
Gustav Friedrich Hertzberg (Συγγραφέας), Παύλος Καρολίδης (Μεταφραστής)
1902
Köstlin, Heinrich Adolf: Ιστορία της μουσικής. Εν περιλήψει, übers. von. Αναστάσιος Μάλτος, Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου 1908.
Heinrich Adolf Köstlin (Συγγραφέας), Αναστάσιος Μάλτος (Μεταφραστής)
1908
Krumbacher, Karl: Ιστορία της βυζαντινής λογοτεχνίας, übers. von. Γεώργιος Σωτηριάδης, Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου 1897 (Βιβλιοθήκη Μαρασλή).
Karl Krumbacher (Συγγραφέας), Γεώργιος Σωτηριάδης (Μεταφραστής)
1897
Mommsen, Theodor: Ρωμαϊκή Ιστορία, Bd. 2 Bde., übers. von. Σπυρίδων Κ. Σακελλαρόπουλος, Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου 1906.
Theodor Mommsen (Συγγραφέας), Σπυρίδων Κ. Σακελλαρόπουλος (Μεταφραστής)
1906
Otto, Emil: Κλεις της Νέας Πρακτικής Μεθόδου της Γερμανικής Γλώσσης του Emile Otto ~~~ Υπό Δημητρίου Α. Σακελλαρίου Διδάκτορος της φιλοσοφίας, übers. von. Δημήτρης Α. Σακελλάριος, Αθήνα: Τύποις και αναλώμασι Π. Δ. Σακελλαρίου 1894.
Emil Otto (Συγγραφέας), Δημήτρης Α. Σακελλάριος (Μεταφραστής)
1894
Otto, Emil: Νέα Πρακτική Μέθοδος προς ταχείαν και ακριβή εκμάθησιν της Γερμανικής Γλώσσης του Emile Otto υπό Δημητρίου Α. Σακελλαρίου Διδάκτορος της φιλοσοφίας, übers. von. Δημήτρης Α. Σακελλάριος, 2. Aufl. 1899 Aufl., Αθήνα: Τύποις και αναλώμασι Π. Δ. Σακελλαρίου 1894.
Emil Otto (Συγγραφέας), Δημήτρης Α. Σακελλάριος (Μεταφραστής)
1894
Vilmar, August Friedrich Christian: Ιστορία της γερμανικής εθνικής λογοτεχνίας Και προς συνέχειαν αυτής, „ἡ γερμανική εθνική λογοτεχνία από του θανάτου του Γκαίτε μέχρι της σήμερον“ υπό Αδόλφου Στερν εκ της ΚΕ εκδόσεως εξελληνισθείσα υπό Κλέωνος Ραγκαβή, übers. von. Κλέων Ραγκαβής, Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου 1906.
August Friedrich Christian Vilmar (Συγγραφέας), Κλέων Ραγκαβής (Μεταφραστής)
1906
Christ, Wilhelm von: Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας W. Christ. Mετάφραση εκ της γ’ γερμανικής εκδόσεως υπό Λυσάνδρου Γ. Χ. Κώνστα και Ν. Γ. Πολίτου, übers. von. Λύσανδρος Γ.Χ. Κώνστας und Ν.Γ. Πολίτης, Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλάριου 1900.
Wilhelm von Christ (Συγγραφέας), Λύσανδρος Γ.Χ. Κώνστας (Μεταφραστής), Ν.Γ. Πολίτης (Μεταφραστής)
1900
Hrof, B.: Ιατρός και πάσχων. Υπομνήσεις προς αμφοτέρους. Εκ του γερμανικού υπὸ Ν. Ι. Διαμαντοπούλου ιατρού. Διευθυντου του εν Πειραιει Ζαννείου Δημοτικού Νοσοκομείου, übers. von. Ν. Ι. Διαμαντόπουλος, Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου 1888.
B. Hrof (Συγγραφέας), Ν. Ι. Διαμαντόπουλος (Μεταφραστής)
1888
Βλάχος, Άγγελος. “[Βιβλιοκρισία]: Ο ‘Φαύστος’ Του Γκαίτε. Κρίσις Της Υπό Γ. Στρατήγη Μεταφράσεως Αυτού.” In Ανάλεκτα, Β:305–17. Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903.
Άγγελος Βλάχος (Συγγραφέας)
1903
Βλάχος, Άγγελος. “Καταλυτική Κριτική Της Μετάφρασης Φαύστου Από Στρατήγη.” In Ανάλεκτα. Κρίσεις Αναμνήσεις Και Εντυπώσεις, Α:318–38. Αθήνα: Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, 1901.
Άγγελος Βλάχος (Συγγραφέας)
1901
Γιάνναρης, Α. Ν.: Επίτομον Λεξικόν Γερμανοελληνικόν = Wörterbuch der Deutschen und Griechischen Sprache, Εν Αθήναις: Τύποις και αναλώμασι Π. Δ. Σακελλαρίου 1888.
Α. Ν. Γιάνναρης (Συγγραφέας)
1888
Ρουσοπούλος, Ρ. Α.: Λεξικόν Ελληνογερμανικόν. Μετά καταλόγου κυρίων ονομάτων. Υπό P. Α. Ρουσοπούλου τακτικού καθηγητού εν τη ανατολική εμπορική Ακαδημία Βουδαπέστης, Εν Αθήναις και εν Λειψία: Εν Αθήναις Τύποις και αναλώμασι Π. Δ. Σακελλαρίου εν Λειψία παρά E. Haberland 1900.
Ρ. Α. Ρουσοπούλος (Συγγραφέας)
1900

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον