Γερμανοελληνικό Λεξικό Φυσικών Επιστημών: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία / Deutsch-Griechisches Fachwörterbuch der Naturwissenschaften: Mathematik, Physik, Chemie, Biologie

Titel Γερμανοελληνικό Λεξικό Φυσικών Επιστημών: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία / Deutsch-Griechisches Fachwörterbuch der Naturwissenschaften: Mathematik, Physik, Chemie, Biologie
Autor*in Karakatsanis, Dimitrios
Ort München
Verlag Karakatsanis
Datum 2015
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung