Οι Κουάκεροι. Δράμα εις μίαν πράξιν. Μετάφρασις εκ του Γερμανικού εκ των του Κοτζιμπού υπό Ιωάννου Σεργίου Παπαδοπούλου του εκ Γούρας της Θεσσαλίας

Titel Οι Κουάκεροι. Δράμα εις μίαν πράξιν. Μετάφρασις εκ του Γερμανικού εκ των του Κοτζιμπού υπό Ιωάννου Σεργίου Παπαδοπούλου του εκ Γούρας της Θεσσαλίας
Autor*in Kotzebue, August von
Übersetzer*in Παπαδόπουλος, Ιωάννης
Ort Unveröffentlicht [veröff. von W. Puchner 2004]
Datum um 1813/1814
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung