Παιδαγωγική Ψυχολογία Μεταφρασθείσα υπό του Γ. Α. Ἀποστολίδου και Γ. Α. Βαρελά διδακτόρων της Φιλοσοφίας Προς χρήσιν των Διδασκαλείων και Γυμνασίων

Titel Παιδαγωγική Ψυχολογία Μεταφρασθείσα υπό του Γ. Α. Ἀποστολίδου και Γ. Α. Βαρελά διδακτόρων της Φιλοσοφίας Προς χρήσιν των Διδασκαλείων και Γυμνασίων
Autor*in Ostermann, Wilhelm
Übersetzer*in Αποστολίδης, Α.
Übersetzer*in Βαρελάς, Γ. Α.
Ort Αθήνα
Verlag Τυπογραφείον Αδελφών Βαρβαρρήγου
Datum 1881
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung