Αιγυπτία Βασιλόπαις Μυθιστορία ιστορική Υπό Γεωργίου Έβερς Μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού υπό Ε. Γαλάνη, Ι. Κ. Δελιγιάννη, Στ. Στρέϊτ

Titel Αιγυπτία Βασιλόπαις Μυθιστορία ιστορική Υπό Γεωργίου Έβερς Μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού υπό Ε. Γαλάνη, Ι. Κ. Δελιγιάννη, Στ. Στρέϊτ
Autor*in Ebers, Georg
Übersetzer*in Γαλάνης, Ε.
Übersetzer*in Δελιγιάννης, Ι.Κ.
Übersetzer*in Streit, St.
Ort Athen
Verlag Ἐκ τοῡ Τυπογραφείου Θ. Παπαλεξανδρῆ
Datum 1875
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung