Σύντομος Γενική Ιστορία εις Δύω Τόμους διῃρημένη συλλεχθείσα εκ παλαιών τε και νεωτέρων Συγγραφέων προς χρήσιν των σπουδαζόντων Νέων υπό Δημητρίου Νικολάου Δαρβάρεως και εκδοθείσα δαπάνῃ Αυταδέλφων Δαρβάρεων Ιωάννου και Μάρκου

Titel Σύντομος Γενική Ιστορία εις Δύω Τόμους διῃρημένη συλλεχθείσα εκ παλαιών τε και νεωτέρων Συγγραφέων προς χρήσιν των σπουδαζόντων Νέων υπό Δημητρίου Νικολάου Δαρβάρεως και εκδοθείσα δαπάνῃ Αυταδέλφων Δαρβάρεων Ιωάννου και Μάρκου
Autor*in Gatterer, Johann Christoph
Autor*in Remer, Julius August
Autor*in Schröckh, Johann Matthias
Autor*in Gruber, Johann Gottfried
Übersetzer*in Δάρβαρις, Δημήτριος Ν.
Band Τόμος Α΄(1817): περιέχων τὴν Ἱστορίαν τῶν παλαιῶν ἐνδόξων ἐθνῶν. Τόμος Β΄(1818): περιέχων τὴν Ἱστορίαν τῶν νῦν κρατούντων ἐθνῶν.
Ort Wien
Verlag Haykul
Datum 1817
Weiteres Συλλογή από: J. C. Gatterer: Abriß der Universalhistorie in ihrem gesamten Umfange von Erschaffung der Welt bis auf unsere Zeiten (1765/1773) J. A. Remer: Handbuch der allgemeinen Geschichte (3 Bde., 1783-1784); Tabellarische UEbersicht der allgemeinen Geschichte zur Erhaltung einer richtigen Kenntniß des Zusammenhangs der wichtigsten Weltbegebenheiten (1781) J. M. Schröckh: Allgemeine Weltgeschichte für Kinder (1782-84) J. G. Gruber: Geschichte des menschlichen Geschlechts aus dem Gesichtspunkt der Humanität (2 Bde., 1806-1807)
Quelle Polioudakis 2008, S. 113
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung