Γοδοφρέδου Εφραΐμ Λέσσιγγ Αιμυλία Γαλόττη. Τραγωδία εις πράξεις πέντε. Μεταφρασθείσα εκ της Γερμανικής εις την Ελληνικήν γλώσσαν. Υπό Βερνάρδου Πρίγκηπος διαδόχου της Σαξωνίας-Μάϊνιγγεν

Titel Γοδοφρέδου Εφραΐμ Λέσσιγγ Αιμυλία Γαλόττη. Τραγωδία εις πράξεις πέντε. Μεταφρασθείσα εκ της Γερμανικής εις την Ελληνικήν γλώσσαν. Υπό Βερνάρδου Πρίγκηπος διαδόχου της Σαξωνίας-Μάϊνιγγεν
Autor*in Bernhard, Prinz von Sachsen-Meiningen
Autor*in Lessing, Gotthold Ephraim
Publikation Εστία
Band 28
Ausgabe 719
Datum 1889
Seiten 226
Weiteres Aus: Emilia Galotti (Ausschnitt aus Übers. von 1889)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung