Συμβουλή προς τον θεώμενον τα της τέχνης

Titel Συμβουλή προς τον θεώμενον τα της τέχνης
Autor*in Winckelmann, Johann Joachim
Übersetzer*in Κουμανούδης, Στέφανος Α.
Buchtitel Πού σπεύδει η τέχνη των Ελλήνων την σήμερον. / Έγραψε Σ[τέφανος] Α. Κ[ουμανούδης]. Προσετέθησαν και δύο πραγματείαι Ιωάννου Βιγκελμάννου περί τέχνης, εκ του Γερμανικού
Ort Εν Βελιγραδίω
Verlag Εκ της Τυπογραφίας της Κυβερνήσεως
Datum 1845
Seiten 35-50
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung