Σύνοψις Επιστημών διά τους πρωτοπείρους, περιεχούσα Αριθμητικήν, Γεωμετρίαν, νέαν Γεωγραφίαν, Αστρονομίαν, Λογικήν και Ηθικήν. Συλλεχθείσα μεν εις χρήσην του Φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου υπό Κ. Μ. Κούμα, εκδοθείσα δε διά φιλοτίμου δαπάνης Αλεξάνδρου Μαύρου

Titel Σύνοψις Επιστημών διά τους πρωτοπείρους, περιεχούσα Αριθμητικήν, Γεωμετρίαν, νέαν Γεωγραφίαν, Αστρονομίαν, Λογικήν και Ηθικήν. Συλλεχθείσα μεν εις χρήσην του Φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου υπό Κ. Μ. Κούμα, εκδοθείσα δε διά φιλοτίμου δαπάνης Αλεξάνδρου Μαύρου
Autor*in Stein, Christian Gottfried Daniel
Autor*in Bode, Johann Elert
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Κούμας, Κωνσταντίνος
Ort Wien
Verlag Schnierer
Datum 1819
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung