Γενική Παιδαγωγική και Διδακτική Συγγραφείσα μεν γερμανιστί ~~~ υπό Γ. Α. Λινδνέρου ~~~ Εξελληνισθείσα δε υπό Χρήστου Δ. Παπαδοπούλου Δ.Φ. Διευθυντού του εν Αθήναις Διδασκαλείου και υφηγητού της Φιλοσοφίας εν τω εθνικώ Πανεπιστημίω

Titel Γενική Παιδαγωγική και Διδακτική Συγγραφείσα μεν γερμανιστί ~~~ υπό Γ. Α. Λινδνέρου ~~~ Εξελληνισθείσα δε υπό Χρήστου Δ. Παπαδοπούλου Δ.Φ. Διευθυντού του εν Αθήναις Διδασκαλείου και υφηγητού της Φιλοσοφίας εν τω εθνικώ Πανεπιστημίω
Autor*in Lindner, Gustav Adolf
Übersetzer*in Παπαδόπουλος, Χρήστος Δ.
Ort Αθήνα
Verlag Τυπογραφείον Αδελφών Βαρβαρρήγου (1880), Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Σ. Κουσουλίνου (1896, 1899)
Datum 1880
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung