Η Θανατική Ποινή κατόπιν των εργασιών της επιστήμης

Titel Η Θανατική Ποινή κατόπιν των εργασιών της επιστήμης
Autor*in Mittermaier, Carl Joseph Anton
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Ζάκυνθος
Verlag Ἡ Αὐγὴ
Datum 1870
Weiteres Πραγματεία μεταφρασθεῖσα ἐκ μὲν τῆς Γερμανικῆς εἰς τὴν Γαλλικὴν ὑπὸ Ν. Λεβέν ἐκ δὲ τῆς Γαλλικῆς εἰς τὴν ἡμετέραν ὑπὸ Ν. Γ. Κωτσάκη
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung