Ιστορία Ερρίκου του Αϊσενφέλς Συντεθείσα πρότερον εις την Γερμανικήν διάλεκτον, έπειτα μεταφρασθείσα εις την Γαλλικήν, και νυν αύθις μετενεχθείσα εις την απλοελληνικήν παρά Μ Χρηστίδου

Titel Ιστορία Ερρίκου του Αϊσενφέλς Συντεθείσα πρότερον εις την Γερμανικήν διάλεκτον, έπειτα μεταφρασθείσα εις την Γαλλικήν, και νυν αύθις μετενεχθείσα εις την απλοελληνικήν παρά Μ Χρηστίδου
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Χρηστίδης, Μ.
Ort Bukarest
Verlag Εν τω Τυπογραφείω του Ηλιάδου
Datum 1834
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung