Διδασκαλίαι ιατρο-πρακτικαί προς χρήσιν των Στρατοπεδικών και χωρικών χειρούργων όλων των Άουστριακών επικρατειών΄ συντεθείσαι μεν εις την Γερμανικήν γλώσσαν παρά του εκλαμπροτάτου Αντωνίου Ελευθερίου Βαρώνος από Στερκ. Μεταφρασθείσαι δε και εκδοθείσαι παρά Ιωάννου Νικολίδους του από Γραμμόστεως της εν Μακεδονία, ιατροφιλοσόφου τε και διδασκάλου της ιατρικής. Τόμος Α'

Titel Διδασκαλίαι ιατρο-πρακτικαί προς χρήσιν των Στρατοπεδικών και χωρικών χειρούργων όλων των Άουστριακών επικρατειών΄ συντεθείσαι μεν εις την Γερμανικήν γλώσσαν παρά του εκλαμπροτάτου Αντωνίου Ελευθερίου Βαρώνος από Στερκ. Μεταφρασθείσαι δε και εκδοθείσαι παρά Ιωάννου Νικολίδους του από Γραμμόστεως της εν Μακεδονία, ιατροφιλοσόφου τε και διδασκάλου της ιατρικής. Τόμος Α'
Autor*in Störck, Anton von
Übersetzer*in Νικολίδης, Ιωάννης
Ort Wien
Verlag Baumeister
Datum 1785
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung