Νάξος. Ομιλία απαγγελθείσα μεν εν τω εν Βερολίνω Επιστημονικώ Συλλόγω την 21 Φεβρουαρίου 1846 υπό Ερνέστου Κουρτίου, μεταφρασθείσα δε εκ του Γερμανικού υπό Θεοδώρου Δαμαλά τη προσθήκῃ ανασκευαστικού επιλόγου

Titel Νάξος. Ομιλία απαγγελθείσα μεν εν τω εν Βερολίνω Επιστημονικώ Συλλόγω την 21 Φεβρουαρίου 1846 υπό Ερνέστου Κουρτίου, μεταφρασθείσα δε εκ του Γερμανικού υπό Θεοδώρου Δαμαλά τη προσθήκῃ ανασκευαστικού επιλόγου
Autor*in Curtius, Ernst
Übersetzer*in Δαμαλάς, Θεόδωρος
Verlag Σπυρίδωνος Κουσουλίνου Τυπογραφεῖον Βιβλιοπωλεῖον
Datum 1889
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung