Τέσσερεις μελέτες για τη σημερινή γερμανική λογοτεχνία

Titel Τέσσερεις μελέτες για τη σημερινή γερμανική λογοτεχνία
Autor*in Blutreich, Nathan
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Νέα Γράμματα
Band 1
Datum 1926/27
Seiten 86-89, 163-168, 322-326
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung