Φυσική Δημώδης εις παύσιν της Δεισιδαιμονίας. Εκ της Γερμανικής Γλώσσης μεταφρασθείσα, και φιλοτίμω δαπάνη του εντιμοτάτου Κυρίου Χατζή Κωνσταντίνου Πωππ Του εκ Σιμπινίου εις φως εκδοθείσα. Επιστασία και διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή

Titel Φυσική Δημώδης εις παύσιν της Δεισιδαιμονίας. Εκ της Γερμανικής Γλώσσης μεταφρασθείσα, και φιλοτίμω δαπάνη του εντιμοτάτου Κυρίου Χατζή Κωνσταντίνου Πωππ Του εκ Σιμπινίου εις φως εκδοθείσα. Επιστασία και διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή
Autor*in Helmuth, Johann Heinrich
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Mitarbeiter*in Βλαντής, Σπυρίδων
Ort Ενετίησιν
Verlag Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων
Datum 1810
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung