Ιστορία του Αλεξάνδρου του Μεγάλου κατά Δρώυζεν. Επεξεργασθείσα λεπτομερέστερον και καταρτισθείσα πληρέστερον εξ αρχαίων και νεωτέρων πηγών υπό Δρ. Κωνσταντίνου Φρεαρίτου, τακτικού Καθηγητού εν τω Πανεπιστημίω Όθωνος. Εκδοθείσα δε δαπάνῃ Ν. Δραγούμη

Titel Ιστορία του Αλεξάνδρου του Μεγάλου κατά Δρώυζεν. Επεξεργασθείσα λεπτομερέστερον και καταρτισθείσα πληρέστερον εξ αρχαίων και νεωτέρων πηγών υπό Δρ. Κωνσταντίνου Φρεαρίτου, τακτικού Καθηγητού εν τω Πανεπιστημίω Όθωνος. Εκδοθείσα δε δαπάνῃ Ν. Δραγούμη
Autor*in Gregorovius, Ferdinand
Übersetzer*in Φρεαρίτης, Κωνσταντίνος
Ort Αθήνα (1859), Σμύρνη (1880)
Verlag Εκ του Τυπογραφείου Διονυσίου Σ. Κοπίδα και Γεωργίου Γαβριήλ (1859), Τύποις Ν. Α. Δαμιανοῡ (1880)
Datum 1859, 1880
Weiteres Μετάφραση από: Geschichte des Hellenismus (1836-1843)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung