Ο καλόγηρος και το πτηνόν. Μύθος εκ του Γερμανικού. Μετάφρασις ελευθέρα

Titel Ο καλόγηρος και το πτηνόν. Μύθος εκ του Γερμανικού. Μετάφρασις ελευθέρα
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Εφημερίς των Παίδων
Band 12
Ausgabe 140
Datum 1879
Seiten 830-831
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung