Κριτική του άδολου λογισμού. Πιστή ανατύπωση από την έκδοση του 1904

Wissensbasis

Jeorjios Marketis
Titel Κριτική του άδολου λογισμού. Πιστή ανατύπωση από την έκδοση του 1904
Autor*in Kant, Immanuel
Übersetzer*in Μαρκέτης, Γ.
Übersetzer*in Πάλλης, Α.
Ort Αθήνα
Verlag Ηριδανός
Datum 1973
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung