Βίος και Κατορθώματα Κόμητος Σωβάροφ Ριμνίκου, εκείνου του Γενικού Στρατάρχου των δύο μεγίστων Αυτοκρατόρων Ρωσσίας τε και Γερμανίας, μεταφρασθείς εκ της Γερμανικής τη Ιταλική φωνή εις την καθ' ημάς Ελληνικήν διάλεκτον παρά Ιωάννου Μαρμαροτούρη Αθηναίου

Titel Βίος και Κατορθώματα Κόμητος Σωβάροφ Ριμνίκου, εκείνου του Γενικού Στρατάρχου των δύο μεγίστων Αυτοκρατόρων Ρωσσίας τε και Γερμανίας, μεταφρασθείς εκ της Γερμανικής τη Ιταλική φωνή εις την καθ' ημάς Ελληνικήν διάλεκτον παρά Ιωάννου Μαρμαροτούρη Αθηναίου
Autor*in [Vulpius?], Christian August
Übersetzer*in Μαρμαροτούρης, Ιωάννης
Ort Triest
Verlag χ.ό.
Datum 1799
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung